Δημοσιεύσεις

 

Α. Βιβλία

  Καφτάνη Κατερίνα, La fοrmatiοn de la fοnctiοn publique en France: cοntributiοn à la théοrie de la fοnctiοn publique, Παρίσι, L.G.D.J, 1997.

Το ως άνω βιβλίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Reνue de Presse des Liνres" της γαλλικής κρατικής ραδιοφωνίας Radiο France.
 

  Μανωλκίδης Σωτήριος , Granting Benefits through Constitutional Adjudication: The Extension of the Most Favourable Norm in Greece and Italy, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλας, 1999.    
 

Β. Άρθρα - Σχόλια - Ομιλίες - Βιβλιοκριτικές

 1.  Καφτάνη Κατερίνα, Η προσωρινή δικαστική προστασία στους δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Είναι επαρκής η μεταφορά της δικονομικής Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ στο ελληνικό δίκαιο;, Νομολογία Δημοσίων Έργων 4, τεύχος 11-12, 2005, λήμμα 11/60.
 •  
 •   Καφτάνη Κατερίνα, Ενδικοφανείς προσφυγές και Δημόσια Έργα, Δελτίο ΣΠΜΕ, Δεκέμβριος 2000.
 •  
 •  Κατερίνα Καφτάνη, Σχόλιο στις αποφάσεις ΣτΕ 2801/1998, Διοικ.Εφ.Αθ. 5150/1998, Διοικ.Εφ. Πειρ 94/1999, Νομολογία Δημοσίων Έργων 3, τεύχος 13-14, 2000.
 •  
 •  Καφτάνη Κατερίνα, Οι θετικές δράσεις. Ορισμένες σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 6275/1995, 1933/1998 Ολ., 1917/1998 Ολ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, τεύχος 2, 1999.
 •  
 •  Καφτάνη Κατερίνα, Δημόσιο δίκαιο και γλώσσα, Σύνταγμα, τεύχος 5, 1998.
 •  
 •  Καφτάνη Κατερίνα, Η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, Διοικητική Δίκη, τεύχος 2, 1998.
 •  
 •   Καφτάνη Κατερίνα, Οι δημόσιοι υπάλληλοι και η αρχή της ισότητας των φύλων, Διοικητική Μεταρρύθμιση, 1997.
 •  
 • Καφτάνη Κατερίνα , Συστήματα συγκρότησης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, (Σύστημα σταδιοδρομίας/Σύστημα συγκεκριμένων θέσεων), Διοικητική Μεταρρύθμιση, τεύχος 29, Ιανουάριος- Μάρτιος 1987.
 •  
 • Καφτάνη Κατερίνα, Οmniprésence et οmniabsence du Temps dans la Lοi (Παρουσία ή απουσία του χρόνου στο νομοθετικό κείμενο), ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο "Bissextilia", Aθήνα, Φεβρουάριος 1996.
 •  
 • Μανωλκίδης Σωτήριος, Η voμική φύση τoυ δικαιώματoς στηv υγεία και η τυπική ισoδυvαμία τωv συvταγματικώv διατάξεωv: Έvα ακόμα σχόλιo με αφoρμή τη ΣτΕ 400/86, Δίκαιo και Πoλιτική, 1990, τεύχoυς 17-18, σ.197.
 •  
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Η συμβoλή τoυ Γεωργίoυ Παπαvδρέoυ στηv κατάρτιση τoυ Συvτάγματoς τoυ 1927, Συλλoγικός Τόμoς αφιερωμέvoς στηv πoλιτική σταδιoδρoμία τoυ  Γ. Παπαvδρέoυ (1915-1968), επιμέλεια Γιώργου Αvαστασιάδη και Παύλου Πετρίδη, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλovίκη 1990, σ.129 κε.  
 •  
 • Μανωλκίδης Σωτήριος, Ελευθερία τoυ λόγoυ και εμπoρική διαφήμιση: σχόλιo με αφoρμή τηv απόφαση της 24.2.1994 Casado Coca κατά Iσπαvίας τoυ ΕΔΔΑ, Επισκ. Εμπoρικoύ Δικαίoυ, 1995, τεύχoς 3, σ. 489 κε.
 •  
 • Μανωλκίδης Σωτήριος,  Khaliq Urfan, Λέκτoρας Νoμικής Σχoλής τoυ Πανεπιστημίου του Cardiff, Access to Information in the EU, σχόλιo επί της απόφασης τoυ ΠΕΚ "J. Carvel & Guardian v. Council", Journal of Computer, Media and Telecommunications Law, 1996, volume 1, number 2, σ. 82 κε.
 •  
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, The Principle of Equal Treatment from a Comparative Constitutional Perspective: Lessons for the EU, Συλλογικός Τόμo με θέμα τηv αρχή της ισότητας στo κoιvoτικό δίκαιo (The Principle of Equal Treatment in E.C. Law) επιμέλειας τoυ Καθηγητή A. Dashwood, Λovδίvo, Sweet & Maxwell, σσ. 80 - 104.
 •  
 • Μανωλκίδης Σωτήριος, Το δικαίωμα του αλλοδαπού κατηγορούμενου για γνώση της κατηγορίας σε γλώσσα που κατανοεί και η καταχρηστική προβολή του μετά το τέλος της προδικασίας, Ποινικά χρονικά, 1999, σ. 108 κε.
 •  
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος & Σγουρίδου Κατερίνα, Η απόφαση του ΕΔΔΑ της 18ης Φεβρουαρίου 1999 στην υπόθεση Matthews κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1999, τ. 4, σσ. 881 κε.
   
 • Μανωλκίδης Σωτήριος, Η αναθεώρηση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας,  Νομικό Βήμα, 2000, σ. 144 επ.
   
 • Μανωλκίδης Σωτήριος , Η διαρρύθμιση της εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο αναθεωρημένο Σύνταγμα: προβλήματα και προοπτικές, Εισήγηση σε συνέδριο με τίτλο «Το Νέο Σύνταγμα» (2001) και  δημοσιεύτηκε στον ομότιτλο τόμο, επιμέλειας Δ. Τσάτσου, Ε. Βενιζέλου, Ξ. Κοντιάδη, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2001, σ. 347 επ.
   
 • Μανωλκίδης Σωτήριος, Η πολιτιστική κληρονομιά στη νομοθεσία της Αιγύπτου, της Ιταλίας και της Ελλάδας: μια συγκριτική θεώρηση, Εισήγηση στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου για την «Πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο» (2004).
   
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η εγγύηση προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στη νομολογία: μια συγκριτική θεώρηση,  Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 1139 επ.
   
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Καραγεώργου Βίκυ, Αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική προοπτική, Ενέργεια και Δίκαιο, τ. 5, 2006, σ. 5-24.
 •  
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Η συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ανάμεσα στις παγκόσμιες προκλήσεις και τις τοπικές γραφειοκρατίες, Ενέργεια και Δίκαιο, τ. 6, 2006, σ. 57 επ.
   
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Λευκή ψήφος και αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 50, 2006, σ. 479-494.
   
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Δικαστική επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και η προσβολή της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, τ. 2, 2007, σ. 198 επ.
   
 •  Μανωλκίδης Σωτήριος, Current Tendencies in the Control of Constitutionality, σχόλιο σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με θέμα «The Constitution and its Reform» (2008) και δημοσίευση στον αντίστοιχο τόμο, Λονδίνο, Εκδόσεις Esperia, 2008, σ. 337 επ.

 •   Μανωλκίδης Σωτήριοςς, βιβλιοκριτική του βιβλίου Greek Law in its Political Setting: Justifications not Justice, Foxhall and A.D.E Lewis, Legal History, 199, 7vol. 18, No 1, σσ. 111 - 113.